Bærekraft

Graminor har en viktig rolle i å sikre norsk matproduksjon gjennom å utvikle plantesorter egnet for norske og nordiske vekstforhold. Bærekraft er integrert i Graminor sin kjernevirksomhet og samfunnsoppdrag. Graminor skal bidra til norsk og nordisk matsikkerhet og -beredskap og bidra til å sikre en fremtidig klimatilpasset og livskraftig norsk matproduksjon. Dette innebærer dedikert arbeid for ivaretakelse av biodiversitet og genetisk mangfold, samt å være en viktig støttespiller for den norske bonden. Dette skal oppnås med utgangspunkt i en ansvarlig drift som i minst mulig grad har negativ påvirkning på miljø og mennesker.

Graminor legger Brundtlandkommisjonens definisjon til grunn for vår forståelse av hva dette er:

«En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov».

Utvikling av plantesorter tilpasset norske vekstforhold er viktig for matsikkerheten, selvforsyningsgraden og den totale beredskap i Norge. Genetikk egnet for våre vekstforhold er utgangspunktet for all norsk planteproduksjon. Med klimaendringene opplever vi dette som stadig viktigere da værforholdene for å drive matproduksjon blir mer utfordrende.

Gjennom Graminor sin kjernevirksomhet jobber vi spesifikt med FNs bærekraftsmål nummer to som går på matsikkerhet, bedre ernæring og fremme et bærekraftig landbruk.

Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene. Loven er et bærekraftstiltak i forretningsvirksomhet og med det en del av Graminor sin bærekraftstrategi.