Om Graminor

Graminor AS utvikler plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske og nordiske vekstforhold. Vi har som mål å gi den norske bonden tilgang til de beste sortene for sine lokale forhold, en enklere og mer forutsigbar drift og en mer bærekraftig produksjon. Graminor utvikler nye sorter korn, engvekster, potet, frukt og bær.

Våre hovedoppgaver er sortsutvikling, utprøving og representasjon av utenlandske sorter, og prebasisproduksjon. Prebasisproduksjon er å produsere såfrø og såkorn som selges til såvareselskaper for videre oppformering og salg til bonden. Vi har også medansvar for oppformering av eliteplanter og settepoteter.

Bjørke forsøksgård er Graminors hovedkvarter

Graminor AS ble etablert i 2002 og samlet norsk plantesortsutvikling i ett selskap.

Selskapet drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar, hvor vi har hovedkontor, moderne veksthus og disponerer 1000 dekar utearealer for sortsutvikling korn, poteter og engvekster. Sortsutvikling av frukt og bær utføres ved Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger på oppdrag fra Graminor.

Graminor er en kompetansebedrift der arbeidet vårt er forskningsbasert og langsiktig.

Bli kjent med våre plantesorter

Sortsutvikling for norske behov

Vår kjernekompetanse og -virksomhet er plantesortsutvikling for norske og nordiske forhold. Vår korte vekstsesong kalde vintre og store lysvariasjoner gjør at få land har lignende vekstforhold som hos oss. Derfor er det avgjørende med plantesorter som er tilpasset våre forhold for en kostnadseffektiv matproduksjon i alle deler av landet. Vårt formål er å sikre at norsk jord- og hagebruksnæring har tilgang på variert, klimatilpasset  og sykdomsfritt sortsmateriale som er egnet for norske forhold.

Våre viktigste sortsutviklingsmål er å utvikle sorter som gir høy og stabil produksjon av høy kvalitet og har god resistens mot plantesykdommer. Fremtidens sorter må være tilpasset forventede klimaendringer, forbrukerpreferanser og miljøkrav. Det gjelder blant annet redusert bruk av plantevernmidler, lavere utslipp av klimagasser og økt CO2-binding i jord og planter.

Lær mer om Graminors korn-, potet-, engvekst- og jordbærsortsutvikling på vår YouTube-kanal

Sortsutvikling krever tid, kapital, kunnskap, og kompetanse. Avhengig av arten tar utvikling av nye plantesorter 10 til 25 år fra start til offisiell godkjenning. Det er en utfordring å forutse etterspørsel og markedstrender så lang fram i tid.

Vårt sortsutviklingsarbeid består av tradisjonelle metoder og høyteknologi i samspill. Arbeidet baserer seg på tradisjonelle metoder med kryssing, utvelgelse og utprøving over mange år. Samtidig benyttes det bioteknologiske og molekylærbiologiske metoder for å bistå og effektivisere kryssingen og feltarbeidet. Vi søker stadig nye teknologier, rutiner og metoder for å få fram flere og bedre sorter raskere enn i dag. Derfor er Graminor delaktig i mange forsknings- og utviklingsprosjekter.

Les mer om sortsutvikling fra vår sortsutviklingsside

Vår markedsposisjon

Graminor sitt viktigste og prioriterte marked er Norge og vårt hovedmål er å utvikle nye plantesorter som skal øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Vi jobber for å gi den norske bonden tilgang på de beste sortene for sine lokale forhold og å gi dem en enklere og mer forutsigbar drift. Over halvparten av kornet og engvekstene som sås i Norge er sorter fra Graminor.

Vi  jobber med å styrke eksporten av egne sorter for å øke lønnsomheten i vår sortsutvikling. Vi har en betydelig markedsandel for bygg og noe eksport av havre- og hvetesorter til Finland. I 2015 ble det dyrket norske kornsorter på større areal i Finland enn i Norge. Sverige og Baltikum er også aktuelle eksportmarkeder, de har lignende vekstforhold som hos oss.

Våre virksomhetsområder

Graminor arbeider innen tre hovedområder:

1. Sortsutvikling

Sortsutvikling er den viktigste delen av Graminors virksomhet. Vi utvikler nye sorter innen korn, poteter, engvekster, frukt og bær. Avlingsøkningen for korn er beregnet til omtrent én prosent fremgang per år som følge av bedre sortsmateriale.

Graminor gjennomfører sortsutviklingsprogrammer innen engvekster, frukt, bær og poteter på oppdrag fra staten. Med dette vil staten sikre at det blir utviklet sorter som er tilpasset vekstforholdene i ulike deler av landet. Dette bidrar til å sikre norsk matproduksjon basert på norske ressurser.

2. Sortsrepresentasjon

I tillegg til egen sortsutvikling tester vi utenlandsk sortsmateriale. Vi gjør egnede sorter tilgjengelig i markedet innen arter der utenlandske sorter er egnet nok for norske forhold og behov. På denne måten kan vi alltid tilby den norske bonden de beste sortene for sine forhold. For å tas i bruk i Norge må materialet tilfredsstille norske krav til avling, tidlighet, kvalitet, sykdomsresistens og andre sortsegenskaper.

Representasjonsavtaler med utenlandske foredlerselskap gir oss adgang til nye sorter og markeder, og rett til å selge avtalte sorter. Importen skjer i nært samarbeid med såvarenæringen.

3. Prebasisproduksjon

Graminor importerer og produserer prebasis av korn og engvekster. Vi har ansvaret for produksjon av settepoteter og eliteplanter av frukt og bær.

Produksjonen skjer i nært samarbeid med såvareforetningene for korn og engvekster. Når det gjelder settepoteter kjøper Graminor tjenesten av Overhalla Klonavlssenter, og for frukt og bær er det Sagaplant (tidligere Gartnerhallen Sauherad eliteplantestasjon) som står for produksjonen av eliteplanter og utgangsmateriale av jordbær, bringebær og frukt.