Om oss

Graminor AS utvikler plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vi fokuserer på å utvikle nye sorter tilpasset norske og nordiske vekstforhold. Vårt mål er å gi den norske bonden tilgang til de beste sortene for deres lokale forhold, og samtidig bidra til en enklere, mer forutsigbar og bærekraftig produksjon. Vi arbeider med utvikling av nye sorter innen korn, engvekster, potet, frukt og bær.

Våre hovedoppgaver omfatter sortsutvikling, utprøving og representasjon av utenlandske sorter, samt prebasisproduksjon. Prebasisproduksjonen innebærer å produsere såfrø og såkorn som vi selger til såvareselskaper for videre oppformering og salg til bøndene. Vi har også medansvar for oppformering av eliteplanter og settepoteter.

Bjørke forsøksgård, Ridabu

Graminor AS ble etablert i 2002 og samlet norsk plantesortsutvikling i ett selskap. Selskapet drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar, hvor vi har hovedkontor, moderne veksthus og disponerer 1000 dekar utearealer for sortsutvikling av korn, poteter og engvekster. Sortsutviklingen av frukt og bær utføres ved Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger på oppdrag fra Graminor.

Graminor er en kompetansebedrift der arbeidet vårt er forskningsbasert og langsiktig.

Sortsutvikling for norske behov

Vår kjernekompetanse ligger i sortsutvikling for norske og nordiske vekstforhold, med fokus på å tilpasse sortene til vår korte vekstsesong, kalde vintre og store lysvariasjoner. Vi arbeider mot å oppnå kostnadseffektiv matproduksjon i hele landet ved å tilby variert, klimatilpasset og sykdomsfritt sortsmateriale som er egnet for norske forhold. Vårt langsiktige mål er å utvikle sorter som gir høy og stabil produksjon av høy kvalitet og har god resistens mot plantesykdommer, samtidig som de tar hensyn til forventede klimaendringer, forbrukerpreferanser og miljøkrav. Det gjelder blant annet redusert bruk av plantevernmidler, lavere klimagassutslipp og økt CO2-binding i jord og planter.

Les mer om våre spennende utviklingsprosjekter og aktuelle sorter på vår YouTube-kanal og sortsutviklingsside

Sortsutvikling er en omfattende prosess som krever tid, kapital, kunnskap og kompetanse. Det tar vanligvis mellom 10 og 25 år fra start til offisiell godkjenning av nye plantesorter. Å forutse etterspørsel og markedstrender så langt frem i tid er alltid en utfordring.

Vårt sortsutviklingsarbeid er basert på en kombinasjon av tradisjonelle metoder og høyteknologi. Arbeidet består av kryssing, utvelgelse og utprøving over mange år, samt bioteknologiske og molekylærbiologiske metoder for å bistå og effektivisere prosessen. Vi er stadig på jakt etter nye teknologier, rutiner og metoder for å skape enda flere og bedre sorter raskere enn noensinne. Derfor er Graminor deltaker i flere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Les mer om sortsutviklingen som foregår hos oss

Vår markedsposisjon

Graminor har Norge som vårt primære og viktigste marked. Vårt hovedmål er å utvikle nye og innovative plantesorter som vil bidra til å øke norsk matproduksjon ved å utnytte lokale ressurser. Vi er dedikerte til å gi norske bønder tilgang til de beste sortene som passer deres unike forhold, og samtidig gjøre deres drift enklere og mer forutsigbar. Det er verdt å merke seg at over halvparten av kornet og engvekstene som blir sådd i Norge, allerede er av Graminor-sorter.

For å ytterligere styrke vår posisjon, arbeider vi også målrettet med å øke eksporten av våre egne sortiment. Gjennom økt lønnsomhet i sortsutviklingen, kan vi fortsette å drive innovasjon og utvikle enda bedre planter. Vi har allerede oppnådd betydelig suksess med våre bygg-sorter, og vi eksporterer også havre- og hvetesorter til Finland. Interessant nok ble det i 2015 dyrket norske kornsorter på større areal i Finland enn i Norge. Sverige og Baltikum er også aktuelle eksportmarkeder, da de har tilsvarende vekstforhold som vårt eget land.

Vi i Graminor er stolte av vår rolle som en pålitelig bidragsyter til norsk landbruk og matproduksjon, samtidig som vi ser fremover mot nye muligheter for vekst og samarbeid på det internasjonale markedet.

Våre virksomhetsområder

Graminor arbeider innen tre hovedområder:

1. Sortsutvikling

Sortsutvikling er kjernen i Graminors virksomhet. Vi fokuserer på å utvikle innovative sorter innen korn, poteter, engvekster, frukt og bær. Gjennom bedre sortsmateriale har vi estimert en årlig økning på omtrent én prosent i avlingene for korn.

På oppdrag fra staten gjennomfører vi også sortsutviklingsprogrammer innen engvekster, frukt, bær og poteter. Dette sikrer at det blir utviklet sorter som er tilpasset ulike vekstforhold i hele landet, og dermed bidrar til å styrke norsk matproduksjon basert på norske ressurser.

2. Sortsrepresentasjon

I tillegg til vår egen sortsutvikling, tester vi også utenlandsk sortsmateriale. Vi gjør egnede sorter tilgjengelig i markedet innen arter der utenlandske sorter er velegnet for norske forhold og behov. Dette sikrer at norske bønder alltid har tilgang til de beste sortene for deres spesifikke forhold. For at et utenlandsk materiale skal tas i bruk i Norge, må det oppfylle norske krav til avling, tidlighet, kvalitet, sykdomsresistens og andre viktige sortsegenskaper.

Ved å ha representasjonsavtaler med utenlandske foredlerselskaper får vi tilgang til nye sorter og markeder, og rett til å selge avtalte sorter. Importen skjer i nært samarbeid med såvarenæringen.

3. Prebasisproduksjon

Graminor importerer og produserer prebasis av korn og engvekster. I tillegg tar vi oss av produksjonen av settepoteter og eliteplanter innen frukt og bær.

Produksjonen skjer i tett samarbeid med såvareforretningene for korn og engvekster. For settepoteter kjøper vi tjenester fra Overhalla Klonavlssenter, mens Sagaplant (tidligere Gartnerhallen Sauherad eliteplantestasjon) står for produksjonen av eliteplanter og utgangsmateriale for jordbær, bringebær og frukt.

Åpenhetsloven

I samsvar med Åpenhetsloven er Graminor AS kategorisert som et «øvrig selskap». Fra og med 30. juni 2023 ble selskapet forpliktet til å offentliggjøre aktsomhetsvurderingene i henhold til OECDs retningslinjer. Graminor AS har valgt å dele disse aktsomhetsvurderingene på selskapets nettside.

Graminor AS etterlever internt i virksomheten vilkårene om grunnleggende menneskerettigheter, og slutter seg til definisjonen om like og verdige borgerrettigheter uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, nasjonalitet eller hvor i verden de bor. Graminor AS sørger i alle sine ansettelsesforhold for å følge retningslinjer for anstendig arbeidsforhold gjennom arbeidsavtaler, lønn og velferdsordninger i samsvar med gjeldende forhold regulert i norsk arbeidsliv og i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

BÆREKRAFT

I flere år har Graminor forpliktet seg til FN’s bærekraftsmål nummer 2; utrydde sult. Vi jobber aktivt med å bidra til matsikkerhet, bedre ernæring og fremme et bærekraftig landbruk. Høsten 2022 initierte selskapet en omfattende strategiprosess for bærekraft, med en detaljert gjennomgang av FN’s bærekraftsmål.

I løpet av denne prosessen har vi definert flere mål som vi vil integrere i vårt arbeid, inkludert bærekraftsmål nummer 8, som omhandler anstendig arbeid og økonomisk vekst. Disse målene er nå solid forankret i organisasjonen, og vi har også kartlagt vår virksomhet, leverandører og forretningsforbindelser for å sikre en helhetlig tilnærming til bærekraft.

Vi har satt en tidsramme for strategiarbeidet, og planlegger å fullføre det med styrebehandling innen utgangen av 2023. Målet vårt er å iverksette tiltak fra 01.01.2024. Når vi arbeider med disse tiltakene, vil vi nøye vurdere hvert trinn i retningslinjene for å sikre at de er i samsvar med våre definerte mål for bærekraft. Vi er stolte av vårt engasjement for bærekraft og FN’s bærekraftsmål, og vi ser frem til å bidra til en positiv innvirkning på samfunnet gjennom våre strategiske tiltak.