Korn

Graminor er involvert i Forsknings- og Utviklings (FOU) prosjekter i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av sortsutviklingsprogrammene.

Graminor er involvert i følgende prosjekter i sammenheng med forskning som er relatert til utvikling av nye kornsorter: 


Varighet: 2019-2023  |  NFR 294651  |   FFL-JA — FORSKNINGSMIDLENE FOR JORDBRUK OG MATINDUSTRI

MATHVETE: Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Tilpasninger i den norske verdikjeden for mathvete for å oppnå god bakekvalitet og høy norskandel i et utfordrende klima. 

Prosjektet MATHVETE skal utvikle kunnskap og tilpasningsstrategier i verdikjeden for å sikre høy og stabil produksjon av norsk mathvete med god bakekvalitet i et fremtidig utfordrende klima. Bruken av norsk hvete til mat begrenses av for lavt proteininnhold og svak og/eller varierende glutenkvalitet. Aktivitetene i dette prosjektet skal møte disse utfordringene. 

FORSKNINGSRADET.NO  |   NIBIO.NO  |  NOFIMA.NO  |   NMBU.NO  |  ROTHAMSTED RESEARCH   | UNIVERSITY OF MINNESOTA   

Varighet: 2018-2022  |  NFR 286606    |   NÆRINGS-PHD

OATGEN: Oat breeding in the era of genomics: resistance to Fusarium

Havreforedling i genetikkens tidsalder: resistens mot Fusarium.

OatGen er et samarbeid mellom Graminor AS, NMBU og NOFIMA. Prosjektet fokuserer på å utvikle et mer effektivt havreforedlingsprogram, gjennom implementering av nye genetiske verktøy, med fokus på Fusarium-resistens.

FORSKNINGSRADET.NO | NMBU.NO | NOFIMA.NO

Varighet: 2017-2021  |  NFR 267806

vPHENO: Reliable and efficient high-throughput phenotyping to accelerate genetic gains in Norwegian plant breeding (virtual phenomics)

Større avlingsframgang i norsk kornforedling gjennom pålitelig og high-throughput fenotyping (virtual phenomics; vPheno)

Prosjektet har som mål å effektivisere, og øke presisjonsnivået i arbeidet med å foredle nye plantesorter, ved å ta i bruk nyskapende teknologiske løsninger som Virtual Reality, genomisk seleksjon  og hyperspektrale bilder. 

FORSKNINGSRADET.NO | MAKINGVIEW | BOSTON UNIVERSITY  | NMBU.NO | FORSKNING.NO | CIMMYT.ORG  

Varighet: 2015 –      |  PPP NordGen

6P: Public Private Partnership – Plant Phenotyping Project

I prosjektets først fase (2015-2017) etableres et Nordisk nettverk for plantefenotyping (NPPN) for å utvikle  high-throughput fenotyping foredlingsstrategier basert på implementering av UAS teknologi (droner). NPPN vil være ansvarlig for aktiviteter som skal sikre dynamisk utvikling av feltfenotyping gjennom kunnskapsdeling og involvering av sluttbruker. Fase to av prosjektet (etter 2017) innebærer forsking og innovasjon av neste generasjon av fenomikk gjennom feltforsøk, mer avanserte UAS, bioniformatikk og high-performance beregning av Big Data. 

NORDICPHENOTYPING.ORG  |  NORDGEN.ORG  

Varighet: 2016-2020 |  NFR 256370 | BIONÆR — BIONÆRINGSPROGRAM

EXPAND: Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat

Nye genomiske verktøy i foredlingen av brødhvete med god bakekvalitet.

Prosjektet har som mål å implementere nye genom-baserte foredlingsverktøy som kan effektivisere Graminors hveteforedlingsprogram. Resistens mot aksgroing vil bli brukt som case, siden dette er den viktigste egenskapen som må forbedres for å sikre en stabil bakekvalitet basert på norskprodusert hvete.

FORSKNINGSRADET.NO |  NIBIO.NO |  NOFIMA.NO

Varighet 2018 -2020  | PPP, NordGen

PPP BARLEY: Combining knowledge from field and from laboratory for pre-breeding in barley.

Integrasjon av felt- og laboratoriekunnskap i bygg (offentlig privat partnerskap, PPP).

Nordisk samarbeid for pre-foredling, initiert av det Nordiske ministerrådet i 2011, og organisert av NordGen. Målet med prosjektet er å sikre utviklingen av plantesorter for det nordiske klimaet og tilpasset fremtidige klimatiske endringer.

NORDGEN.ORG |  SLU.SE  | LUKE.FI | BOREAL.FISEJET.COM | NORDICSEED.DK |LBHI.IS

Varighet: 2016 -2018

Hvetesorter til økologisk dyrkning: Kvalitetskorn

Prosjektet «Kvalitetskorn» vil øke tilbudet av hvetesorter egnet for økologisk dyrking og håndverksmessig bakst.

NORSØK.NO |  NLR.NO |  NIBIO

Varighet 2016 – 2020 | NFR

Resistance to Fusarium langsethiae in Norwegian oats- SafeOats

Resistens mot Fusarium langsethiae i norsk havre (TRYGGHAVRE).

NIBIO.NO

Varighet 2013-2019 | NFR 233993

QUALITYWHEAT: Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality

Norsk mathvete med riktig proteininnhold og god baketeknisk kvalitet.

BIOFORSK.NO |  LANDBRUKSDIREKTORATET |  NOFIMA.NO | FORSKNINGSRADET.NO

Varighet 2014-2017 | NFR 233908

RESIFUS: Resistance sources, resistance mechanisms and selection methods against Fusarium and mycotoxins in Oats

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre.

KORNFORUM.NO | FORSKNINGSRADET.NO

Varighet: 2013-2016 |  NFR 224833

Increased grain yield and improved grain quality through better resistance to leaf blotch diseases in wheat and barley

Økte kornavlinger og bedre kornkvalitet gjennom økt resistens mot bladflekksykdommer i hvete og bygg.

FORSKNINGSRADET.NO

Varighet 2013-2016

Building the future of the Norwegian plant breeding.

Integrering av moderne verktøy og strategier i norske planteforedlingsprogrammer.


Varighet 2013 – 2016 | NFR 225181

GENSEL: Genomics for improved sustainability and competitiveness of Norwegian breeding programs on livestock, aquaculture species and plants

Genomics for økt bærekraft og konkurranseevne innen norsk avlsarbeid på husdyr, fisk og planter.

FORSKNINGSRADET.NO 

Varighet 2013-2016 | NFR 225386 

Norwegian malt, hops and herbs – the flavor of Norwegian beer. 

Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk øl. 

FORSKNINGSRADET.NO | NIBIO.NO