Engvekster

Graminor er involvert i Forsknings- og Utviklings (FOU) prosjekter i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av sortsutviklingsprogrammene.

Graminor er involvert i følgende prosjekter i sammenheng med forskning som er relatert til utvikling av nye sorter engvekster: 

Varighet 2017 – 2021 | H2020

Breeding Forage and Grain Legumes to increase EU’s and China’s protein self-sufficiency (EUCLEG)

Det strategiske målet med EUCLEG er å redusere Europas og Kinas avhengighet av proteinimport, ved å utvikle effektive foredlingsstrategier for engbelgvekster (luserne og rødkløver) og belgvekster (erter, bønner og soya).

EUCLEG.EU  | NMBU.NO
Varighet 2016 – 2019 | KIL (Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket)

Grovfôr 2020

Grovfor 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom femten organisasjoner og firmaer, og har som mål å forbedre kvalitet og avling, og øke bruken av grovfôr i norsk melke- og kjøttproduksjon med 20 prosent i løpet av prosjektperioden.

GROVFORNETT.NO  | BONDEVENNEN.NO  | TINE.NO
Varighet 2016-2019 | NFR 255428

Genomic Tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.) (GenSelTim)

Genomiske verktøy for forbedret avlings- og fôrkvalitet i timotei.

Fôr av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk og nye og forbedrede sorter som er tilpasset et framtidig klima er viktig for økonomien i norsk melke- og kjøttproduksjon. Prosjektet har som mål å utvikle verktøy som er nødvendig for å implementere genomisk seleksjon (GS) i timoteiforedlingsprogrammet ved Graminor.

FORSKNINGSRADET.NO | CRISTIN.NO
Varighet 2011 -2020

PPP for pre-breeding in perennial ryegrass (Lolium perenne L.).

Pre-breeding i engelsk raigras (Lolium perenne) (PPP).

NORGEN |  AARHUS UNIVERSITET.DK
Varighet 2013-2017 | NFR 225019

Increased seed yield of Norwegian grown red clover (Trifolium pratense) by improved pollination by bumblebees and honeybees (PolliClover).

Bedre pollinering av rødkløver (Trifolium pratense).

FORSKNINGSRADET.NO 
Varighet 2015-2018 | NFR 244226

FRØAVLITAGO: Safe seed supply of ‘Litago’ and future Norwegian cultivars of white clover (Trifolium repens L.).

FRØAVLITAGO: Sikker frøforsyning av «Litago» og fremtidige norske sortar av kvitkløver (Trifolium repens L.).

FORSKNINGSRADET.NO
Varighet 2011-2015 | NMBU /GRAMINOR

Improving seed yield potential in tetraploid red clover (Trifolium Pratense L.) – Nærings Phd.

The main objective of this Project is to develop physiological genetic and molecular knowledge, tools and germplasm for the breeding of new improved tetraploid red clover With enhanced seed yield potential.