Frukt og bær

Graminor er involvert i Forsknings- og Utviklings (FOU) prosjekter i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av sortsutviklingsprogrammene.

Graminor er involvert i følgende prosjekter i sammenheng med forskning som er relatert til utvikling av nye sorter frukt og bær: 

Varighet 2018-2020 | PPP NordGen

NORDFRUIT: Pre-breeding for the future Challenges in Nordic fruit and berries 

Pre-breeding for fremtidige utfordringer i nordiske frukt og bær (NORDFRUIT).

Prosjektet er etablert av deltakere fra syv nordiske og baltiske land og er delvis finansiert av det Nordiske ministerrådet via NordGen. Målet med prosjektet er å ta i bruk moderne genetiske verktøy i foredlingen av nordiske epler og jordbær, i tillegg til å styrke pre-breeding samarbeidet i tråd med tidligere PPP-prosjekter (NORDAPP). 

NIBIO.NO |  SLU.SE | LUKE.FI
Varighet: 2018 – 2021  | NFR 280376

FRUIT-N-QUALITY: Norwegian fruit genetic resources – healthy, tasty & No waste

Fruit-N-Quality har som mål å skaffe kunnskap om viktige egenskaper hos gamle norske eple-, plomme- og bringebærsorter. Dette er sortsmateriale som er bevart av Norsk Genressurssenter i nasjonale klonarkiv eller feltgenbanker i Norge. Disse genressursene er en kilde for utvikling av nye sorter med bedre smak og et mangfold av ulike kvaliteter. Kartleggingen av tilgjengelige norske genressurser vil gi ny kunnskap om  sorter med spesifikke egenskaper  som kan utnyttes i produktutvikling. Karakteristikkene skal samles i en database, www.fruktsorter.no, som kan benyttes som en kunnskapskilde innen planteforedlingen, fruktdyrkingen og næringsmiddelindustrien. 

NIBIO.NO |  NMBU.NO
Varighet: 2014 -2019 | NFR 244658

Molecular mechanisms of freezing tolerance in Strawberries: marker development.

Fra laboratorium til feltforsøk: anvendelse av gen-markører for mer effektiv fremstilling av overvintringssterke jordbærsorter.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Graminor AS, NIBIO, UiO, Høgskolen i Innlandet og det internasjonale Indiana Purdue University i Indianapolis, USA. Overlevelsen av jordbærplanter i områder med lave temperaturer er svært kompleks og påvirkes av flere fysiologiske responser og en rekke biotiske og abiotiske faktorer. På grunn av kompleksiteten som er involvert i oppreguleringen av kuldetoleranse, har lavtemperatur stress i jordbær vært et av forskningsfokusene våre siden 2007. Dette prosjektet tar sikte på å identifisere og verifisere biomarkører som er koblet til kuldetoleranse i jordbær og som kan tas i bruk i markørbasert seleksjon i jordbærforedlingen ved Graminor.

NIBIO.NO | INN.NO | UIO.NO | IUPUI | NMBU.NO
Varighet 2012 -2017

NORDAPP: Pre-breeding for Future Challenges in Nordic Apples 

Pre-breeding for fremtidige utfordringer i Nordisk epledyrking (NORDAPP).

NORDGEN.ORG NJOS.NO |  LUKE.FI
Varighet 2014-2017 | NFR 234312

BÆRSORT: High quality cultivars of strawberry and raspberry for processing and fresh market

Kvalitetssorter av jordbær og bringebær til industri og konsum (BÆRSORT)

FORSKNINGSRADET.NO |  NJOS.NO
Varighet 2014-2017 |  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (2014/1897-3/512.1); Fylkesmannen i Vest-Agder (2014/1697 512.1); Føregangsfylke frukt og bær v/ Fylkesmannen i Hordaland (2014/2281 522.3)

New measures against Red rotròte (Phytophthora rubi) in raspberries.

Nye tiltak mot raud rotròte (Phytophthora rubi) i bringebær.

NJOS.NO

Plant cultivars Database for fruit and berries.

Sortsdatabase i frukt og bær.

NJOS.NO