Nordisk samarbeid på potet

PPP SustainPotato er et nytt nordisk samarbeid på potet for utvikling av potetsorter med fokus på bedre motstand mot sykdommer.

Å utvikle potetsorter som er mer resistente mot sykdommer er en hovedprioritet i den nordiske potetforedlingen. Potetsorter som er bedre mot sykdommer vil minske bruk av sprøytemidler og gi høyere avling, som både er bedre for miljøet og for bonden. Prosjektet SustainPotato varer i tre år (2021-2023) og hovedmålet med prosjektet er å tilrettelegge for effektiv utvikling av robuste potetsorter som kan takle klimautfordringer, hvor vårt hovedfokus vil ligge på bedre motstand mot sykdommer.

Potetsortene Hassel og Nansen utviklet av Graminor

Mål med prosjektet

Hovedmålet om å tilrettelegge for effektiv utvikling av robuste potetsorter vil nås gjennom disse delmålene:

  • Utvide den genetiske basen til den nordiske potetforedlingen
  • Utvikle moderne metoder for mer effektiv registrering av egenskaper
  • Utføre analyser for å oppdage interessante potetsorter som er bedre mot sykdommer, og «genområder» i disse, for videre bruk i krysninger
  • Utvikle det nordiske potetnettverket

Potetplanter i veksthus

Om prosjektet

Partnerne i PPP prosjektet er Graminor (Norge), NIBIO (Norge), Danespo (Danmark), Sveriges Landbruksuniversitet (SLU, Sverige) og NordGen (Sverige).

PPP (The Nordic Public-Private-Partnership) prosjektene er et samarbeid mellom offentlige og private aktører innen «pre-breeding» i Norden.

Målsetningen med PPP prosjektene er å styrke arbeidet med planteforedling i Norden. Dette fremmer bærekraftig bruk av våre plantegenetiske ressurser, noe som er viktig for å sikre fremtiden til vårt landbruk og våre hagebruksnæringer.

Å utvikle potetsorter for bedre resistens mot sykdommer er en krevende jobb. Vi ønsker ofte å finne flere gener som kan jobbe sammen for å gjøre forsvaret mot sykdom så godt som mulig. Ved hjelp av nye teknologier innen både genetikk og fenotyping (registrering og kartlegging av egenskaper) ønsker partnerne i prosjektet å jobbe sammen for å finne kilder til bedre motstand mot sykdommer, og utvikle nye metoder for å bedre kunne registrere egenskaper hos potetene. Alle foredlingsbedriftene i prosjektet har bidratt med over 80 sorter hver til prosjektet slik at vi til sammen har et godt sett og mangfold med sorter som representerer det nordiske området.

Potet i blomstring

Arbeidspakker

Prosjektet koordineres av Graminor og er delt inn i flere arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Utvide den genetiske basen til det nordiske potetmaterialet.

Målet med denne arbeidspakken er å få en bedre forståelse av den genetiske bakgrunnen til det nordiske potet-materialet. Da vil man mer effektivt kunne velge foreldre for spesifikke egenskaper. I denne arbeidspakken skal vi samle historiske data, evaluere potetsorter fra prosjektpartnere og undersøke tilgjengelige kilder basert på historiske data. Vi skal utføre feltforsøk i alle tre medlemsland (Norge, Sverige og Danmark) og all data vil deles mellom partnerne i prosjektet. I feltforsøkene skal vi registrere ulike sykdommer og agronomiske egenskaper hos potetene.

Arbeidspakke 2: “High-throughput phenotyping” (HTP) og genetiske studier.

I denne arbeidspakken skal vi samle data med droner og ulike kameratyper, og arbeide med «High-throughput phenotyping» (HTP), både i felt og under kontrollerte forhold. Utvelgelse basert på HTP metoder skal sammenlignes med utvelgelser gjort med konvensjonelle metoder. Vi skal analysere bilder fra feltforsøk og knollbilder for morfologi (utseende og form) og sykdomssymptomer. De registrerte fenotypedataene skal brukes sammen med genotypedata hvor målet er å identifisere gen-områder i poteten for ulike viktige egenskaper i det nordiske potet-materialet.

Arbeidspakke 3: PPP Nordisk nettverksbygging gjennom hele verdikjeden.

Denne arbeidspakken har som målsetning å involvere sentrale interessenter i hele den nordiske verdikjeden for å dele kunnskap og resultater oppnådd i prosjektet.  Vi skal organisere ulike interessentforum og teste prosjektideer med ulike deler av næringen.

Prosjektpartnere

Kick-off

Kick-off møte for prosjektet fant sted hos Graminor den 16.- 17. november 2021.

Noen av deltagerne i PPP SustainPotato

SustainPotato mottar støtte fra:


Forklaring av ord

«Pre-breeding»

Når man jobber med utvikling av nye plantesorter er man hele tiden på jakt etter nye gener for viktige egenskaper (for eksempel for bedre kvalitet, bedre motstand mot sykdommer). Noen ganger finner man materiale som ikke er tilpasset vårt miljø og klima som har egenskaper man vil innføre i eget sortsutviklings-materiale. For å kunne bruke dette utilpassede materiale i sortsutviklingen må det gjennom en prosess som kalles «pre-breeding». Man krysser det utilpassede materiale med tilpasset materiale og gjør flere tilbakekryssinger samtidig som man påser at den eller de egenskapene man er ute etter fra det utilpassede materialet bevares. Når denne prosessen er utført kan materialet gå videre for kryssing med populasjonene man bruker i direkte utvikling av nye sorter (foredlingspopulasjonene).

Fenotyping

Plantefenotyping refererer til en kvantitativ beskrivelse av plantens anatomiske, fysiologiske og biokjemiske egenskaper. Fenotyping er et uttrykk som brukes når man snakker om observasjon og registrering av ulike egenskaper hos plantene.