Næringsdoktorgrad for å bli havreforedler

Soppsykdommen Fusarium er i dag en av de alvorligste sykdommene på korn i Norge, og reduserer avlingen og kvaliteten i kornet.  Soppen produserer også en rekke giftige mykotoksiner som kan være helsefarlig for mennesker og dyr. Det er på gang mange tiltak for å bekjempe soppen, og en av de viktigste er å utvikle havresorter som er resistente. Doktorgraden til Espen Sannes Sørensen i Graminor handler om fusarium resistens i havre.

Nærings-ph.d. med stor relevans for norsk havredyrking

Næringsdoktorgraden (ph.d.) til Espen har tittelen «Havreforedling i den genomiske tidsalder – resistens mot Fusarium». Espen har vært ansatt i Graminor AS gjennom hele doktorgradsperioden som har vært et fireårige prosjekt der han har jobbet 75% av tiden med doktorgradsprosjektet, og 25 prosent av tiden med andre oppgaver relatert til havreforedlingen. Hensikten med en næringsdoktorgrad for en bedrift er å styrke sin forskningskompetanse og aktivitet i et prosjekt som er relevant for bedriften. Prosjektet Espen har jobbet med har direkte relevans i forhold til å utvikle nye norske havresorter for norsk matproduksjon.  Det er Graminor med støtte av Forskningsrådet og forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) som har finansiert næringsdoktorgraden. Doktorgradsarbeidet er gjennomført i et tett samarbeid mellom Graminor og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), som er det gradgivende universitetet. Når Espen er ferdig med sin doktorgrad vil han bli fulltidsansatt i Graminor som havreforedler. Espen tar over stafettpinnen etter Trond Buraas som har jobbet som havreforelder i Graminor i over 20 år. Trond har bidratt til majoriteten av havresortene som dyrkes i Norge i dag.

Nye modeller for resistens foredling

Målet med doktorgraden var å utvikle modeller for å kunne forutsi hvor resistente nye foredlingslinjer er for soppsykdommen Fusarium. Det gjorde Espen ved å samle inn genetiske og fenotypiske data til en stor referansepopulasjon på omtrent 600 linjer, som ble brukt til å utvikle en statistisk modell. Resultatet var en referansepopulasjon med høy grad av genetisk og fenotypisk diversitet, som ble sådd ut i smitteforsøk på to steder i tre påfølgende år. Fra denne populasjonen analyserte doktoranden nivået på de giftstoffer Fusarium soppen produserte, samt spireprosenten til kornet som var angrepet. Denne informasjonen ble da brukt til å identifisere områder i genomet assosiert med Fusariumresistens. Disse områdene ble videre brukt til å forbedre prediksjonsmodellen. Generelt ble det oppnådd høy treffsikkerhet med modellene, og noe forbedring ved å inkludere de assosierte områdene. Dette arbeidet vil øke kunnskapen om havre genomet og hjelpe til å identifisere gener for Fusarium resistens. Videre vil dette arbeidet gjøre det mulig å selektere for Fusarium resistens på et veldig tidlig stadium av foredlingen og spare foredlingselskapene mye ressurser i testing av materiale. Espen Sannes Sørensen har i sitt doktorgradsarbeid utviklet statistiske modeller som med høy treffsikkerhet klarer å forutsi Fusarium resistensen til nytt foredlingsmateriale. Dette er grunnforskning som samtidig raskt vil tas i bruk i praktisk foredlingsarbeid.

Espen skal disputere 1. mars 2024. Hovedveileder har vært prof. Morten Lillemo (NMBU) og dr. Muath Alsheikh (Graminor), med dr. Anna Kristina Sonesson (Nofima), dr. Constantin Jansen (Graminor) og dr. Susanne Windju (Graminor) som med-veiledere.