Liljeros «erobrer» verden

Liljeros er en av Graminor sine nye timoteisorter og flere av de utenlandske aktørene har allerede fått øynene opp for den. Høy avling og god fôrkvalitet gjør at Liljeros satses på i Finland, Sverige og Litauen.

Gras dyrkes på ca. 60 % av alt dyrket areal i Norge. Artene som inngår i norsk eng, må kunne overleve den norske vinteren og må kunne gi høy avling av god kvalitet over flere år. Med sin gode kvalitet i tillegg til god smakelighet, er timotei en av Norges mest dyrkede fôrvekster. Samlet sett utgjør timotei ca. 60 % av all omsatt norskprodusert engfrø.

Timoteisorter på det norske markedet i dag er: Grindstad, Lidar, Noreng, Engmo og Liljeros. Noreng, Lidar og Engmo er nordlige sorter mens Grindstad og Liljeros er sorter for sørligere strøk.

På Graminor, jobber vi med utvikling av nye sorter innen flere grasarter, blant annet timotei. Hovedfokuset vårt i dette arbeidet er utvikling av nye timoteisorter med høy avling, god vinterherdighet, god varighet og god kvalitet. For at en ny sort skal bli godkjent og komme på markedet må den være bedre enn dagens markedsorter på en eller flere av disse egenskapene. Liljeros gir høy avling og har bedre kvalitet enn sammenlignbare sorter. Dette har vi fått bekreftet i den offisielle norske verdiprøvingen og senere også fra svenske og finske forsøk.

Grindstad har vært den mest omsatte sorten i Norge og i Norden i veldig mange år etter at den kom på markedet i 1915. Derfor var det naturlig at Grindstad ble brukt som målesort i utviklingen av nye sorter som skulle være bedre enn Grindstad. Siden Grindstad også ble omsatt i Sverige og i Finland i mange år, ble denne sorten også brukt og brukes fortsatt som målesort i disse landene. Det gir oss mulighet for å sammenligne Grindstad og Liljeros over tid og i flere regioner.

Timotei

Finland satser på kvalitet

Det er såvarefirmaet Lantmännen Agro Oy, tilsvarende Felleskjøpet og Strand Unikorn i Norge, som tester norske sorter i Finland. De har testet Liljeros allerede fra 2011 i både Sør-Finland og Nord-Finland. Siden den gang har det vært flere forsøk, blant annet offisiell sortsprøving i Finland, før finnene bestemte seg for å satse på Liljeros i 2019. Høy avling og god kvalitet ble avgjørende for at de valgte å satse på Liljeros.

I offisiell finsk sortsprøving er det større fokus på kvalitet enn det er i Norge. Det tas analyser av flere kvalitetsegenskaper og en ny timoteisort som har god kvalitet kan bli godkjent i offisiell verdiprøving i Finland selv med 10 % lavere avling sammenlignet med målesort (Ari Virtanen, produktsjef i Lantmännen Agro Oy, personlig kommunikasjon 2020).

Flere finske forsøk har vist at Liljeros er noen cm lavere enn Grindstad og dermed hadde mindre legde. Sukkerinnholdet i fôret var høyere i Liljeros og når Liljeros skilte seg fra Grindstad i avling hadde den 1-3 % høyere avling totalt over tre engår (Figur 1.).

Liljeros er nå på den finske sortlista og i 2020 sendte Graminor de første tonnene av Liljeros til Finland hvor de oppformeres videre og forventes å være tilgjengelig for den finske bonden i 2022.

Figur 1: Avlingsresultater fra finske forsøk hvor Grindstad og Liljeros ble testet. Tallet i parentes viser til start av forsøksserien dvs. gjenleggsår.

Gode resultater i Sverige

I Sverige er det Lantmännen som har testet Liljeros i sine interne forsøk. Liljeros ble testet mot blant annet Grindstad hvor den viste 3 % høyere total avling (Tabell 1.). Den økte avlingen gjorde størst utslag i første og andre engår, og totalt over alle engår.

Høsteår123Total
Antall felt8728
Liljeros104,2**103,999,0103,4*
Tabell 1: Liljeros sammenlignet med Grindstad (100%) i Sverige, over tre engår.

Etter gode resultater fra interne forsøk i Lantmännen ble Liljeros sendt til offisiell verdiprøving i Sverige i perioden 2011-2020 (2011-2020 i Sør- og mellom Sverige, 2016-2020 Nord-Sverige). Selv om Liljeros har gjort det best i sørlige områder under norsk offisiell verdiprøving har den utmerket seg i nordlige områder i Sverige hvor den har gitt omtrent 4 % og 9 % høyere avling i henholdsvis andre og tredje engår, som igjen resulterte i 2 % høyere avling totalt over alle tre engår (Figur 2).

Figur 2. Resultat fra offisielle timotei forsøk i Sverige. Område Norrland, 2016-2020. Grindstad=100
Tabell 2. Avling og kvalitetsresultater fra offisielle timotei forsøk i Sverige. Område Norrland, 2016-2020. Grindstad=100

Disse resultatene har ført til at det svenske foredlingsfirmaet Lantmännen, som i tillegg til å utvikle nye grassorter omsetter frø på det svenske markedet, har i 2021 bestilt frø av Liljeros for markedsføring og salg i Sverige.

Litauen tar med Liljeros til Europa

I 2019 fikk Graminor en henvendelse fra Agrolitpa, frøfirma i Litauen, med ønske om å markedsføre Liljeros i Litauen og resten av Europa. Første forsendelse med frø til videre oppformering i Litauen ble solgt i 2020 med en plan om at Liljeros skal være tilgjengelig for bonden i Litauen i 2023.

Timotei

Testing i Norge

Før vi sender våre nye sorter til testing i utlandet, tester vi dem på flere steder i Norge, blant annet på Vestlandet. NIBIO sin forskningsstasjon på Fureneset har ansvaret for denne testingen og Graminor har hvert år flere felter med ulike arter her.

Figur 3 viser gjennomsnitt avling i kilo tørrstoff over tre engår i Grindstad og Liljeros i forskjellige felt anlagt fra 2012 til 2017. Med unntak av serie anlagt i 2015, ga Liljeros mellom 2 % og 6 % høyere avling enn målesorten Grindstad. I snitt for alle disse syv feltene (det ble anlagt to felt i 2017) ga Liljeros 2 % høyere avling enn målesorten.

Figur 3. Gjennomsnittsavling over tre engår i Grindstad og Liljeros timotei på Vestlandet. Feltene ble anlagt fra 2012 til 2017, og tilsier siste engår 2020 for feltet anlagt i 2017

Figur 4 viser gjennomsnittsavling over tre engår i Liljeros og Grindstad. Feltet ble anlagt i 2017 på alle Graminor sine forsøkslokaliteter. I Troms og på Vestlandet er det NIBIO som er ansvarlig for feltene, mens NLR Innlandet er ansvarlig for feltene i Valdres.

Figur 4. Gjennomsnittsavling over tre engår i Grindstad og Liljeros timotei. Samme felt er anlagt på fire forskjellige lokaliteter i Norge.

I tillegg til Graminor sine internforsøk og offisielle sortsforsøk, legger NIBIO ut med jevne mellomrom veiledningsprøving. I veiledningsprøving tester man ut og sammenligner alle godkjente sorter, tilhørende en art, i ulike geografiske områder. Et slikt felt ble anlagt i Rogaland i 2013 hvor flere timoteisorter ble testet og sammenlignet. Feltet ble høstet i tre år. Resultater viste at i snitt over tre år ga Liljeros 7 % høyere avling enn målesorten Grindstad (Figur 4.).

Figur 5. Gjennomsnittsavling over tre engår i Grindstad og Liljeros timotei i et felt i Rogaland, anlagt i 2013.

Med gode resultater i norske forsøk og forsøk i flere andre land gleder vi oss til å følge med på Liljeros sin reise i Norge og i Europa. I Norge har både Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder og Strand Unikorn Liljeros til oppformering til bruk i frøblandinger.