Yara og Graminor samarbeid i Finland

Graminor og Yara har sesongen 2016 et samarbeid for å teste ut et utvalg av Graminor sine kornsorter med ulike Yara gjødslingsregimer i Finland. Det finske markedet er et viktig satsingsområde for begge selskaper, og et samarbeid i Finland er et ledd i å øke satsingen på nordisk samarbeid.

I Finland har Graminor et godt samarbeid med selskapet Kesko som representerer de norske sortene der. I 2015 ble det dyrket Graminor-korn på 14,4 % av det totale dyrkede arealet i Finland. I fjor ble det dermed dyrket norske kornsorter på større areal i Finland enn i Norge. Yara er en stor aktør i det finske gjødselsmarkedet og har ca 80% markedsandel.

Kornsorter for det finske markedet

De kornsortene som vil bli testet ut i sortsforsøkene i Finland er i hovedsak kornsorter som selges, eller er aktuelle for salg, i det finske markedet. Men de kan også være aktuelle for det norske og andre nordiske markeder. I Finland er det svært forskjellige dyrkingsforhold, noe som gjør at det trengs mange spesialiserte korntyper. Variasjonen i jordsmonnet er svært stort og typisk er at pH-verdien for lav, og bønder må bruke mye kalk. Det er også en del torv hvor det stort sett dyrkes havre.  Det spesielle i Finland er at det dyrkes hvete svært langt nord i landet – 600 kilometer nord for Helsinki – rundt Oulu. Det er omtrent samme breddegrad som Brønnøysund i Nordland.

Sortsforsøkene vil foregå på Yara sin forsøksgård Kotkaniemi like utenfor Helsinki. Her gjennomfører Yara et stort antall gjødselforsøk årlig. Blant annet er det vanlig praksis å teste nye kornsorter i kombinasjon med ulike gjødselstrategier. Poenget med å kombinere sortsforsøk og ulike gjødselnivåer, er å se om høytytende kornsorter vil respondere ulikt ved forskjellige nitrogenstrategier. Det er grunn til å tro at når sortsforsøk gjødsles med en identisk grunngjødsling, vil høytytende kornsorter kanskje ikke få vist sitt fulle avlingspotensiale.

De sortene som blir testet ut sommeren 2016 er:

Hvete: Demonstrant og Mirakel. Demonstrant er en høytytende sein vårhvete med god resistens mot bladflekksykdommer. Sorten har langt og stivt strå. Mirakel er en halvsein sort og på linje med Krabat i veksttid i Norge. Sorten er sterk mot de fleste bladflekksjukdommene i hvete, og viser også god motstandsevne mot gulrust. Avlingsnivået ligger på nivå med de andre seine vårhvetesortene.

Havre: Ringsaker og Avetron. Ringsaker er en tidlig og stråstivet havresort med god kornkvalitet og høy hektoliter vekt. Sorten kan være nokså spiretreg, noe som er en fordel under vanskelige innhøstingsforhold. Avetron er en ny tidlig havresort som gjør det bra i Finland. Sorten er i sitt tredje verdiprøvings år i Norge. Les mer om erfaringene med Avetron i Finland i fagbladet Åker Birka.

Bygg: Ragna og Brage. Ragna er en sort som gir stor avling, har god stråstivhet og høy hektoliter vekt. Ragna ble godkjent i Finland i 2012, og er ikke brukt i Norge. Brage er en tidlig byggsort med høyt avlingsnivå. Brage har høy motstandsevne mot fusarium og god stråstyrke. Brage er en populær byggsort i Norge og Bioforsk (nå Nibio) sine tall viste en markedsandel for denne sorten på 25% i 2014.

Gjødselstyrke til alle sorter vil være :

1. 90 kg N/ha YaraMila Pellon Y 1 (00)

            2.120 kg N/ha YaraMila Pellon Y 1 (00)

            3 150 kg N/ha YaraMila Pellon Y 1 (00)

            4. 90 kg N/ha YaraMila Pellon Y 1 (00) + 30 kg N/ha SS (BBCH 25-30)

            5. 90 kg N/ha YaraMila Pellon Y 1 (00) + 30 kg N/ha SS (BBCH 37)

YaraMila Pellon Y 1 tilsvarer Fullgjødsel 27-2-3

Se Yara sin Fullgjødsel serie her: YaraMila