Nye sorter engvekster og korn

Flere nye sorter av engvekster og korn ble godkjent av plantesortsnemda i mars 2016. Graminor sitt samfunnsoppdrag er å utvikle og levere nye plantesorter til den norske jord- og hagebruksnæringen.

Nyhets – og verdiprøving av plantesorter

For at en ny sort skal bli godkjent må den ha vært igjennom en nyhets- og verdiprøving. Verdiprøving betyr at nye sorter av jordbruksvekster (som korn og fôrvekster) skal prøvedyrkes på ulike geografiske steder i Norge i flere år før de eventuelt godkjennes for opptak på norsk offisiell sortsliste. Korn prøvedyrkes i i tre år. Engvekster blir prøvedyrket i to så-år (etableringsår) og hvert felt blir deretter høstet i tre år. Prøvedyrkingen av engvekster tar dermed minimum fem år. Verdiprøvingen skal sikre at nye sorter er bedre enn sortene som allerede er på markedet i minst en egenskap. Verdiprøving utføres av Nibio på oppdrag for Mattilsynet. Nyhetsprøvingen utføres i utlandet, på oppdrag fra Mattilsynet.

Nye engvekstsorter

Engvekster er flerårige fôrvekster som dyrkes til slått eller beite og dekker over 60% av fulldyrka areal i Norge. Graminor har foredlingsprogram på grasartene timotei, engsvingel, engelsk raigras (inkludert raigrastyper av raisvingel), og i engbelgvekstene rødkløver og kvitkløver. Det er noe foredlings aktivitet også på luserne. De nye sortene er:

Engvekst art:       Navn på sorten:     
TimoteiGunnar
TimoteiVarg
EngsvingelVang
EngsvingelVikan
RødsvingelLykke

Nye kornsorter

Kornarealet i Norge er cirka 35% av totalt fulldyrka areal. Graminor har foredlingsprogram på kornartene: bygg, havre og vårhvete. Bygg er den mest dyrkede kornarten i Norge, og blir dyrket på ca. 1,15 millioner dekar (ca. 45 % av kornarealet). Nesten all bygg brukes til kraftfôrproduksjon. Havre brukes først og fremst i fôrblandinger, men andelen som brukes til mat konsum har økt over år på grunn av viktige ernærings- og helsemessige egenskaper og er nå på cirka 30% av kornarealet. Havre blir mye brukt i frokostblandinger, til grøt og innblanding i brødmel. Gode bakeegenskaper gjør hvete til den viktigste kornarten for matlaging. Høyt proteininnhold, blant annet av glutenproteiner, gjør at brøddeig hever seg og ikke faller sammen ved steking. I gode kornår med optimale innhøstingsforhold vil om lag 70 % av norskprodusert hvete klassifiseres som matkorn.

En ny havresort, en vårhvetesort og fire nye toradsbyggsorter ble godkjent. Disse er:

Korn art:                Navn på sorten:            
VårhveteWilly
HavreAvetron
Toradsbygg   Thermus
ToradsbyggArild
ToradsbyggKWS Atrika
Toradsbygg (nakent)   Phil