Normal drift i utfordrende tid

Graminor har ikke vært av de selskapene som har vært hardt rammet i denne utfordrende tiden. Vi har klart å opprettholde aktiviteten på et godt nivå i forhold til et normalår. Godt hjulpet av de fine værforholdene i hele vekstsesongen 2020.

Koronakrisen er den mest altomfattende krisen verden har sett siden annen verdenskrig. Land etter land innførte restriksjoner for å begrense smittespredning våren 2020. I flere land førte dette til en umiddelbar hamstring, og det ble stilt spørsmål rundt sikkerheten i de globale forsyningslinjene av mat. Russland (verdens tredje største kornprodusent) og Ukraina innførte eksportrestriksjoner på flere kornslag til etter innhøstingen 2020. Vi har fått kjenne på at butikkene kan gå tom for varer, og at kriser kan påvirke matproduksjonen og prisnivå på matvarer. I Norge har korona åpnet manges øyne for betydningen av norsk landbruk, beredskap og selvforsyning.

Tilnærmet normalt år

I Graminor har vi opprettholdt aktiviteten på et godt nivå i forhold til et normalår, og også i 2020 levert et positivt resultat. Åtte nye plantesorter ble godkjent i 2020, og vi opplever etterspørsel etter våre sorter fra utlandet. Siden vi er førsteleddet i produksjon av såkorn i Norge anså vi det som samfunnskritisk at dette ble ivaretatt slik at vi fikk normal leveranse også i 2020. Noen prosjekter har blitt utsatt i tid og så godt som all møteaktivitet har foregått digitalt. Ingen ansatte har vært permittert eller mistet jobben på grunn av koronasituasjonen. Mer om aktiviteten og resultatene i selskapet i Graminors årsberetning.

Bidragsyter til bærekraftig mat

Styret i Graminor vedtok ny strategi for selskapet i 2020 og organisasjonen startet implementeringen. Årene framover vil preges av utfordringer både globalt, nasjonalt og lokalt. Klimaendringer, behov for økt bærekraftig matproduksjon, økt fokus på plantebasert kosthold, global konkurranse, strukturendringer og sentralisering er trender vi må ta inn over oss. Effektiviserings- og kostnadspress samt teknologiutvikling med behov for investeringer i infrastruktur og kompetanse er faktorer som vil påvirke selskapet de nærmeste årene. Graminor skal fortsette å være en solid bidragsyter slik at vårt nordlige landbruk kan fylle sin rolle som en viktig leverandør av bærekraftig mat også i framtiden.

100 år med norsk sortsutvikling i potet, frukt og bær

I 2020 har Graminor klart å gjennomføre markering og feiring av to viktige jubileer i norsk planteforedling. I midten av august hadde vi en flott feiring av 100-årsjubileet til Forsøksgarden på Njøs, som har vært sentral i utviklingen av sorter innen frukt og bær i Norge. Senere i samme måned gjennomførte vi en markering av norsk potetforedling 100 år på Bjørke forsøksgård. Begge disse milepælene viser hvor robust norsk planteforedling er og hvor viktig det er at vi har nasjonal kompetanse på dette feltet. 

Veien framover for Graminor

I tråd med endringer i samfunnet, markedsetterspørsel og klimaendringer er det vedtatt følgende fokus for foredlingsprogrammene framover; for engvekster skal satsing på flerårig sorter i raigras økes og fokus på timotei nedtones. I kornprogrammene skal vi forsterke fokuset på matkorn. Vi skal fortsette å investere i  kompetanseheving og infrastruktur på Njøs frukt- og bærsenter, som fra 2020 er et nasjonalt foredlingssenter for norske frukt- og bærsorter. Graminor skal også øke kapasiteten i potetprogrammet i årene framover med videre fokus på å utvikle potetsorter som markedet etterspør. I tillegg skal vi jobbe med å være delaktig i forsknings- og utviklingsprosjekter som bidrar til utvikling av planteforedlingen. I dette inngår blant annet å fortsette det gode nordiske samarbeidet i «Public Private Partnership for Pre-Breeding» der de nordiske landene sammen utvikler det genetiske mangfoldet som bidrar til å utvikle robuste plantesorter som er egnet for nordiske vekstforhold