Næringsrettet doktorgrad for første gang i Graminor

Målet med doktorgraden er å se på muligheten for øke frøavlingen i norsk tetraploid rødkløver. Helga Amdahl i Graminor skal forsvare doktorgraden den 9. desember på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Rødkløver er sammen med timotei, engsvingel og raigras de viktigste fôrplantene i Norge. På over halvparten av dyrket mark i Norge dyrkes det eng.  Det betyr at eng og grovfôrbasert husdyrproduksjon er hjørnesteinen i norsk landbruk og matproduksjon. Graminor utvikler nye engvekster for norske vekstforhold og Helga Amdahl sitt doktorgradsarbeid er med på å styrke foredlingsarbeidet i engvekstprogrammet. Økt tilgang av tetraploid rødkløver frø vil øke bruken i frøblandinger til eng. Dette kan vil igjen øke bondens fôravling

Rødkløver den viktigste engbelgveksten i Norge

Det dyrkes hovedsakelig diploide rødkløversorter i Norge, selv om de tetraploide sortene gir større avling, har bedre vinterherdighet og sterkere resistens mot sykdommer. De tetraploide rødkløver sortene gir liten frøavling, derfor er det er vanskelig å skaffe nok frø. Tittelen på doktorgraden til Helga er: «Forbedring av frøsettingspotensialet i tetraploid rødkløver (Trifolium pratense L.)» og undersøker hvordan man kan bedre frøavlen av tetraploid rødkløver. Doktorgraden skal forsvares på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 9. desember.

Rødkløver er den viktigste engbelgveksten hos oss. Men rødkløver er også viktig som dekkvekst og fangvekst og ikke minst som nitrogenkilde for økologisk dyrking pga. Rhizobum-bakterien som fikserer nitrogen direkte fra luften. De tetraploide rødkløversortene har tykkere og lengre stengel og større blad, og større blomsterhoder med lange kronrør, som gjør det vanskelig for insekter å rekke fram å få til en vellykket pollinering.

Engvekst klover m bie

Store blomsterhoder med lange kronrør gjør det vanskelig for insekter å pollinere

– For at norske bønder skal ha nytte av de gode egenskaper som tetraploid rødkløver har, må frøavlingen forbedres, forteller Helga. Målet med doktorgradsarbeidet er å identifisere de egenskaper som kan benyttes i foredlingsarbeidet for å øke frøavlingene.

Planteforedling

I forskningsprosjektet legges det vekt på å bedre frøsettingsevnen, blant annet med forsøk med enkeltplanter. Helga har undersøkt de ulike egenskapene som kan påvirke frøsetningen, som antall blomsterhoder per plante, antall enkeltblomster per blomsterhode, kronrørslengde, antall frø per blomst og frøvekt. 

-Frøavling per blomsterhode ble identifisert som den komponenten som hadde størst betydning både i enkelplanteforsøk og i tett bestand, forteller Helga. I tillegg ble det funnet at tetraploide sorter som var utviklet ved å krysse eksisterende tetraploide planter ga høyere frøavling enn sorter utviklet ved å kromosomfordoble diploide sorter. Resultatet fra denne studien vil i fremtiden kunne brukes i foredlingen av nye og bedre tetraploide rødkløversorter med bedre frøsettingsevne.

Helga Amdal (36) er fra Serbia og bor på Biri. Hun har master i hagebruk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2010 og startet i Graminor som ekstrahjelp i jordbærforedlingsprogrammet mens hun holdt på med masteroppgaven.  Hun ble fast ansatt i Graminor da hun startet sin Næirngs-phd ved Institutt for plantevitenskap (NMBU)  med økonomisk støtte fra Graminor AS og Norges Forskningsråd. Hovedveileder har vært prof. Odd Arne Rognli (NMBU) og med dr. Muath Alsheikh (Graminor), dr. Petter Marum (Graminor), dr. Trygve S. Aamlid (NIBIO) og dr. Magne Gullord (tidl. Graminor) som medveiledere.

Næringsrettet doktorgradsutdanning

Nærings-ph.d. er en ordinær doktorgradsutdannelse som gjennomføres samtidig som kandidaten er ansatt i en bedrift. Ordningen med Nærings-ph.d. styrker samspillet mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner, bidrar til mer forskning i næringslivet og utdanner forskere med kunnskap som er relevant for bedriften de er ansatt i. Ordningen med Nærings-ph.d. skal sikre forskerrekrutteringen i næringslivet. Helga Amdahl er fast ansatt i Graminor og vi forventer at hun blir vår neste engvekstforedler.