LILJEROS – ny timoteisort utviklet for norske vekstforhold

Timotei er det viktigste graset i norsk engdyrking og den viktigste arten vi jobber med på engvekstprogrammet i Graminor. Den gir høy avling, har god fòrkvalitet og smaker godt for dyrene.

Høyere avling med Liljeros Timotei

I Graminor sin interntesting har Liljeros gitt 2-4 % høyere avling enn målesorten Grindstad. Resultatene fra den offisielle verdiprøvingen viste at Liljeros var like bra og på flere lokaliteter bedre enn målesorten. I en veiledningsprøving av timotei, utført av NIBIO på 16 lokaliteter, ga Liljeros opp til 7 % høyere avling enn målesorten, avhengig av lokalitet og engår (Tabell 1 og Tabell 2). I tillegg til avling har Liljeros andre gode egenskaper slik som overvintring, god frost herdighet, varighet og kvalitet. Tallene fra veiledningsprøving i Rogaland viser at fòrenhetskonsentrasjonen (Fem), basert på data fra tre slåtter og første og andre engår, var 0.840 Fem for Liljeros mot 0.828 Fem for Grindstad. I 2018 ble det totalt for første gang omsatt over 1 000 tonn av timoteifrø i Norge.

Ny sort må være bedre enn eksisterende sort på markedet

Liljeros er en av de nyeste timoteisortene i Graminor sitt sortiment og på det norske markedet. Arbeidet med å lage denne sorten startet på 90 tallet. Foredleren den gangen, Petter Marum, hadde tidlig trua på denne sorten. Sortsutvikling av flerårige vekster er en lang prosess og for at en ny sort skal komme på markedet må den være bedre enn de eksisterende sorter på markedet. Det kan fort gå opp til 20 år fra en krysning gjøres til en ny sort er ferdigutviklet. I tillegg, tar det minst fire år for oppformering av sorten før den kan tas i bruk. Sortsutvikling begynner med å identifisere egnede foreldre til en ny sort. Dette gjøres ved å krysse foreldre og teste avkommet for de viktigste egenskapene. Foreldreklonene som gir best avkom blir brukt til å lage nye sorter. Potensielle nye sorter blir først testet internt i Graminor på 3-4 steder. De mest lovende sortene fra denne testingen må i tillegg gjennom en offisiell verdiprøving før de kan komme på sortslista. Den offisielle verdiprøvingen foregår i regi av Mattilsynet og utføres av NIBIO på 5 forskjellige lokaliteter i Norge: Holt i Troms for Nord-Norge, Kvithamar i Trøndelag, Apelsvoll på Toten for Østlandet, Løken i Valdres for fjellbygdene i Sør-Norge, og vekselsvis på Fureneset og Særheim for Vestlandet. En kombinasjon av målrettet arbeid over 20 år og litt flaks gjorde at Liljeros nå er på det norske markedet. Veien til bonden har vært lang. I dag er Liljeros i sortimentet til alle frøfirmaene i Norge: Felleskjøpet Rogaland Agder, Strand Unikorn og Felleskjøpet Agri.

Tabell 1. Veiledningsprøving felt i Rogaland anlagt i 2013 (Tall fra NIBIO).

Tabell 2. Veiledningsprøving felt i timotei anlagt i 2013. Gjennomsnittavling over 3 engår (2014, 2015, 2016) på 11-16 lokaliteter (tall fra NIBIO).

Krysning av timotei gjøres i krysningstelt

Krysning av timotei gjøres i krysningstelt