Kjøp og salg av såkorn

Sommerens tørke ga dårlige såkornavlinger. I sesongen 2018-19 ble det nødvendig med betydelig import av såkorn for å dekke behovet i markedet. Værforholdene var også utfordrende i våre naboland noe som førte til at det ble signalisert utfordringer med å få tak i såkorn også der. Korndyrkere, som hadde mulighet, ble oppmuntret til å treske og rense såkorn til eget bruk.

Kommersiell omsetning av såkorn

Omsetning av såkorn reguleres av «Forskrift om såvare» som håndheves av Mattilsynet. Formålet med forskriften er å sikre produksjon og omsetning av såvare med best mulig helse og kvalitet. Forskriften stiller krav om offentlig sertifisering av såkorn og frø av jordbruksvekster (fôrvekster, bete, olje- og fibervekster) med unntak av såvare av bevaringsverdige sorter der såvareforretningen selv skal kontrollere kvalitetskravene. En bonde kan bruke sitt eget såkorn, men det er kun registrerte såvareforretninger som kan produsere og drive kommersielt salg av såvare.

Hva er ikke lov?

I det følgende gis eksempler på hva som ikke er tillatt:

  • En bonde eller en annen virksomhet som ikke er registrert hos Mattilsynet som såvareforretning, har verken lov til å markedsføre, distribuere eller selge såvare. Dette gjelder selv om de ikke tar seg betalt for det.
  • Det er ikke lov å markedsføre eller selge såvare via internett eller sosiale medier uten å være registrert såvareforretning.
  • Et leierenseri for såvarer har ikke lov til å distribuere eller formidle såvare innlevert fra en bonde ut til flere andre bønder.

Sertifisert såkorn

Norsk sertifisert såkorn blir produsert i et samarbeid mellom såkorndyrker, såvare firma og Mattilsynet. Såkornet har vært gjennom mange kontroller for å sikre at sunnhetstilstanden, spireevnen og sortsekteheten holder de strenge norske kravene. Det stilles en rekke krav til en såvare for at den skal kunne sertifiseres. De viktigste kravene er:

  • Såvarepartiet som skal brukes til videre oppformering (utsæden) skal være kjent og godkjent.
  • Kontraktavleren skal ha fulgt dyrkingsreglene i såvareforskriften og veksten skal tilfredsstille bestemte krav i forskriften.
  • Såvaren skal oppfylle krav til minimum spireevne og maksimum innhold av frø av andre kulturarter, ugras og annet dødt materiale.

Kontrollen av at kravene er oppfylt skjer ved at Mattilsynet kontrolldyrker de såvarepartiene som skal brukes til videre oppformering (utsæden), det gjøres en vekstkontroll hos kontraktavlerne og såvarepartiet skal gjennom en laboratorieanalyse. Norge har også en streng floghavrelovgivning som er med på å hindre spredning av floghavre. Spireevne, sunnhet og fravær av floghavre er de viktigste kvalitetene på såkornet som påvirker avlingen og kvaliteten. Vekstkontroll i vekstsesongen gir trygghet mot innblanding av floghavre. Nulltoleransen mot dette ondartede ugraset er absolutt!

I prisen for sertifisert såkorn ligger en avgift som går til utviklingen av nye sorter til beste for norsk landbruk. Det er Graminor som utvikler nye kornsorter for norske vekstforhold og lisensavgiften på sertifisert såkorn går til utviklingsjobben. Sertifisert såkorn selges av såvarefirmaene; Felleskjøpet og Strand Unikorn.

Bruk av eget såkorn

For det første må det være floghavre-frie arealer du tar såkorn fra (forskrift om floghavre), og for øvrig generelt lite ugras, sykdom og skader. Areal som skal brukes til såkorn må ikke være glyfosat-sprøytet i moden åker. I tillegg bør arealet være så jevnt som mulig med tanke på å få et rent tresket korn med stabil 1000-korn vekt innen såkorn-partiet. Du må ha gode nok tørkemuligheter for rask nedtørking for å bevare god såkorn-kvalitet. Tilgang på god rensing av såkorn er også viktig for å få bort ugrasfrø, og få ren såvare som flyter godt i såmaskina neste år. En spireanalyse med vurdering av beisebehov kan bli aktuelt utpå vinteren. I Norge avkreves ingen lisensavgift for bruk av eget såkorn. I de fleste andre land i Europa innkreves en lisensavgift for eget-renset såkorn.