Genetisk mangfold er viktig for framtidig matproduksjon

Nye og forbedrede plantesorter er nødvendig for å dyrke mer og bedre mat. Nye sorter er nødvendig for å gjøre planter resistente mot nye skadedyr og plantesykdommer, og for å tilpasse seg endret klima og vekstforhold.

Plantegenetiske ressurser er råmaterialet som forskere og planteforedlere bruker til å utvikle plantesorter for fremtidig matproduksjon.  Når genetisk mangfold blir redusert, er det uopprettelig. Vi mister ikke bare en del av vår kulturarv og historie, men jordbrukets muligheter til å møte de nye utfordringene knyttet til klimaendringer og å brødfø en voksende befolkning blir også betydelig redusert.

Genetisk variasjon er viktig for matsikkerhet

Genetisk variasjon i matplanter er selve grunnlaget for at jordbruket kan levere mat til verden. I disse variasjonene finner vi planteegenskaper som kan møte utfordringer som sykdom, dårlig jordsmonn, tørke, flom, og som gir oss et mangfold av smaker og egenskaper. Bønder trenger stadig nye plantesorter for å tilpasse seg endringer i jordbruk, klima, sykdomssituasjonen og for å møte nye behov og ønsker i markedet. Et eksempel på en slik situasjon er angrep av soppsykdommen Svartrust på hvete i Sverige i 2017. Svartrust er en svært alvorlig soppsykdom som gjør stor skade, og hvor plantevernmidler har liten effekt når plantene er infisert. Rust sprer seg generelt veldig rask i en åker og kan gjøre stor skade. Svartrust har kun hatt sporadiske lokale angrep  i Norden de siste årene, og ble nærmest ansett som utryddet. Historisk var det et stort utbrudd i Sverige i 1951, hvor et angrep gjorde at avlingene ble redusert med en tredjedel. Tiltak ble da iverksatt som gjorde at Svartrust soppen fikk så dårlige levevilkår at den nærmest døde ut i Norden. Nå dukket den opp igjen i 2017, og kan bli en stor trussel for hveteproduksjonen i vårt område. Å utvikle hvetesorter som er resistente mot soppen er en kritisk viktig faktor for å møte denne sykdommen.

Bærekraftig matproduksjon

Et bærekraftig landbruk og bevaring av det biologiske mangfoldet i landbruket henger nøye sammen. Bevaring, bruk og videreutvikling av det biologiske mangfoldet av planter og dyr i jordbruket er en forutsetning for å drive et lokalt og behovstilpasset landbruk. Jordbruket har alltid vært i forandring, med stadig nye plantesorter og dyrkningsmetodikk. Klimaendringer og en økende befolkning er to grunner til at vi trenger en fortsatt utvikling.

Genbanker bevarer genetisk mangfold for framtida

For å kunne ta vare på flest mulig landbruksvekster, også de som ikke dyrkes i dag, er det opprettet genbanker. Det finnes ca 1400 genbanker verden over. Ett av hovedpoengene med genbanker er matsikkerhet for oss selv og fremtidige generasjoner. I 2017 ble et nytt klimaregulert frølager ferdigstilt og tatt i bruk hos Graminor. Dette lageret fungerer som en lokal genbank for Graminor og skal ta vare på foredlingsmateriale med egenskaper vi senere kan få bruk for i foredlingsprogrammene ved utviklingen av framtidas plantesorter. Her har vi kapasitet til å oppbevare flere tusen genotyper over en lengre periode. En del av Graminors ferdig utviklede plantesorter er lagret hos NordGen. NordGen har som formål å samle inn og bevare genetiske ressurser for landbruk, husdyr og skogbruk fra hele Norden. Hele verdens sikkerhetslager for frø er Svalbard globale frøhvelv. Dette ble åpnet i februar 2008. Her ligger frø fra hele kloden langtidslagret. Hensikten med frøhvelvet er å tilby et sikkerhetslager av frø som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker over hele verden. I 2017 ble Graminor del av det internasjonale panelet som er et rådgivende organ for daglig drift og aktiviteter for frøhvelvet.

Vi vet ikke med sikkerhet hvilke utfordringer framtiden vil gi for matproduksjonen. Det som er sikkert  er at det blir flere mennesker som vil trenge mat, og at det vil komme endringer i vekstforholdene som gjør at «nye» sykdommer og skadegjørere vil dukke opp – som situasjonen med Svartrust i Sverige i fjor. For å være best mulig beredt til å utvikle plantesorter som kan produserer mer mat i «nytt» klima så må planteforedlere og forskere ha størst mulig genetisk mangfold å jobbe med. Det er derfor ekstremt viktig at vi tar vare på mangfoldet av plantegenetiske ressurser. Dette gjøres ved at den genetiske frøbasen blir bevart og er tilgjengelig.