Året 2021

Les hele årsberetningen og årsregnskapet 2021 her

Samfunnsoppdraget

Graminor AS sitt samfunnsoppdrag er å levere plantesorter til jord- og hagebruksnæringen tilpasset norske og nordiske vekstforhold. Oppdraget innebærer utvikling av norske plantesorter, sortsrepresentasjon og uttesting av utenlandske sorter og prebasisavl. Graminor jobber spesifikt med FNs bærekraftsmål nummer to; utrydde sult, som går på matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.

Foto: Kristian Karset Broen

Året 2021

Graminor har klart seg bra gjennom det siste året hvor vi har hatt en pandemi som har preget hele samfunnet og også vår virksomhet. Vår bedrift arbeider med langsiktige prosesser som går videre selv om samfunnet blir satt på prøve. Vi har dyktige medarbeidere som har tilpasset seg situasjonen på en god måte og prioritert det arbeidet som ikke behøver betydelig samhandling med andre eller reiser.

Graminor fikk et godt økonomisk resultat i 2021, og vi så at lisensinntektene på korn fikk en god vekst. Vi ser at flere av Graminor sine sorter blir benyttet av norske gårdbrukere og at sortene klarer seg godt i konkurranse med importerte sorter. Vi har et godt feste innen de viktigste artene som vårhvete, havre og bygg. Det er gjennomført godt foredlingsarbeid på disse artene gjennom mange år som gir gode resultater.

Vi ser også gode resultater innen potet og engvekster. På potet har markedsaktørene etterlyst flere sorter fordi forbrukernes preferanser endres raskt. Dette er et signal som Graminor har tatt og hvor vi skal levere fremover.

På frukt- og bærområdet er vi godt i gang på Njøs frukt- og bærsenter hvor ny kompetanse er rekruttert og hvor vi også har fått samlet all virksomhet på dette foredlingsområdet.

Muligheter for proteinvekster

I tråd med samfunnsoppdraget og strategien, samt økende fokus på bærekraftige proteinkilder, har vi fra 2021 inkludert proteinvekster i våre aktiviteter. Graminor er partner i forskningsprosjektet «FutureProteinCrops». Målet er å få kunnskap og utvikle løsninger for fremtidig effektiv og markedstilpasset produksjon av proteinvekster i Norge.

Forskning og utvikling

Graminor deltar i nasjonale, nordiske og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med FoU aktiviteten er å ta i bruk nye teknologier for å effektivisere og presisere utviklingen av nye plantesorter samt å opprettholde og utvikle nødvendig kompetanse innenfor fagfelt relatert til plantevitenskapelig forskning. Vi er en del av det nordiske partnerskapet mellom offentlige og private aktører (Public-private-partnership=PPP) for pre-breeding, som har som mål å styrke samarbeidet med planteforedling i de nordiske og baltiske landene.